<<< Prima Pagina

 

Informatii utile:

1.Acte necesare pentru ajutor social

2. Repunerea in plata, dupa suspendare

3.Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj

4. Incetarea platii indemnizatiilor de somaj

5. Acte necesare pentru ... :

6. Stimularea mobilitatii fortei de munca

7. Ucenicia la locul de munca

Acte necesare pentru ajutor social

Pentru persoanele care sunt deja in evidenta noastra actele necesare eliberarii adeverintei sunt:

•  Act de identitate original si copie xerox

•  Carnetul de munca

Pentru persoanele care nu sunt in evidenta AJOFM Vrancea actele necesare eliberarii adeverintei sunt:

•  Buletin de identitate original si copie xerox

•  Carnetul de munca original si copie xerox

•  Adeverinta medicala cu specificatia apt de munca sau eventuale restrictii medicale

•  Carnetul de somer( daca e cazul)

•  Copie xerox dupa actul de studii/calificare- original si copie xerox + dosar cu sina

 

Repunerea in plata, dupa suspendare

•  In cazul neprezentarii lunare la viza, repunerea in plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii.

•  Repunerea in plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare in cazul in care suspendarea a avut loc din urmatoarele motive:

•  la data incadrarii in munca, conform legii, cu contract individual de munca pe perioada determinata mai mica de 12 luni;

•  la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;

•  pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

•  la data pensionarii pentru invaliditate;

•  pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;

•  pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;

•  pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.

 

Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj

Are loc in urmatoarele situatii:

•  la data la care nu si-au indeplinit obligatia de a se prezenta lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitati, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;

•  la data incadrarii in munca, conform legii, cu contract individual de munca pe perioada determinata mai mica de 12 luni;

•  la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;

•  pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

•  la data pensionarii pentru invaliditate;

•  pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;

•  pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;

•  pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.

Incetarea platii indemnizatiilor de somaj

Are loc in urmatoarele situatii:

a) la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;

b) la data cand realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare;

c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare;

d) la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;

e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;

f) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;

g) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;

h) la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;

i) la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;

j) in cazul decesului beneficiarului;

k) la data expirarii perioadei legale de plata;

l) la data expirarii perioadei in care era posibila repunerea in plata dupa suspendare

... eliberarea dispozitiilor de repartizare spre locuri de munca vacante a persoanelor aflate in cautare de loc de munca

•  Carnet de munca

•  Acte studii si calificare

•  Buletin de identitate

•  Carnet de somer( daca este cazul)

... acordarea indemnizatiei de somaj in cazul persoanelor provenite din munca

•  Adeverinta de la ultima unitate la care a lucrat

•  Adeverinta medicala cu specificatia apt de munca sau eventuale restrictii medicale

•  Adeverinta eliberata de administratia financiara

•  Act de identitate original si copie xerox

•  Carnet de munca original si copie xerox

•  Acte studii si calificare original si copie xerox

•  Certificat de nastere original si copie xerox

•  Certificat de casatorie sau dupa caz hotarare de divort/ certificat de deces(sot/sotie) - original si copie xerox

•  Livret militar original si copie xerox +Dosar cu sina

 

... acordarea indemnizatiei de somaj in cazul absolventilor

•  Adeverinta medicala cu specificatia apt de munca sau eventuale restrictii medicale

•  Adeverinta eliberata de administratia financiara

•  Actul de identitate original si copie xerox

•  Acte studii si calificare original si copie xerox

•  Certificat de nastere original si copie xerox

•  Certificat de casatorie original si copie xerox

 

... luarea in evidenta ca somer neindemnizat

•  Act de identitate original si copie xerox

•  Carnet de munca

•  Acte studii si calificare

•  Adeverinta medicala cu specificatia apt de munca sau eventuale restrictii medicale +Dosar cu sina

Stimularea mobilitatii fortei de munca

Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil, beneficiaza de o prima de incadrare neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu de doua ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data acordarii.

Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul primesc o prima de instalare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data instalarii.

Ucenicia la locul de munca

Acte normative:

          ·  Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca

·     Hotararea nr. 234/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005

        Termeni :

    Ucenicia la locul de munca reprezinta formarea profesionala realizata in baza unui contract de ucenicie la locul de munca.

    Ucenicul este persoana fizica incadrata in munca in baza unui contract de ucenicie la locul de munca.

    Maistrul de ucenicie este persoana atestata in conditiile prezentei legi, care coordoneaza formarea profesionala a ucenicului.

    Maistrul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizeaza ucenicia la locul de munca.

    In cazul in care ucenicia la locul de munca este organizata de catre o persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice in mod independent sau o asociatie familiala, maistrul de ucenicie este chiar persoana fizica autorizata sau un membru al asociatiei familiale.

     Contractul de ucenicie la locul de munca este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane fizice denumita angajator, care se obliga sa-i asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.

     Poate fi incadrata, ca ucenic in munca, orice persoana fizica ce a implinit varsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, si nu detine o calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca.

     Ucenicii care au implinit varsta de 18 ani au dreptul la intretinere, acestora aplicandu-li-se prevederile Codului familiei, perioada de ucenicie fiind asimilata cu cea de continuare a studiilor.

     Pot incheia contracte de ucenicie la locul de munca, in calitate de angajatori, numai persoanele juridice si persoanele fizice autorizate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, potrivit prevederilor prezentei legi.

              Mai pot incadra in munca ucenici si:

a)      persoana fizica autorizata, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata;

b)      asociatia familiala, prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca asociatie familiala.

c)      Persoana fizica autorizata, respectiv asociatia familiala, pot organiza ucenicie la locul de munca pentru maximum trei ucenici care se pregatesc concomitent si numai pentru nivelul I de calificare, potrivit dispozitiilor legale.

  Durata contractului de ucenicie la locul de munca nu poate fi mai mare de 3 ani, si mai mica de 6 luni.

              Durata contractului de ucenicie la locul de munca se stabileste in functie de ocupatia/calificarea pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul si de competentele dobandite anterior de catre ucenic, fara a putea fi mai mica de:

    a) 6 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea unei calificari de nivel 1;

    b) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea unei calificari de nivel 2 sau pentru dobandirea competentelor specifice ocupatiilor cuprinse in grupele majore 5, 6, 7 si 8 din Clasificarea ocupatiilor din Romania;

    c) 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea unei calificari de nivel 3 sau pentru dobandirea competentelor specifice ocupatiilor cuprinse in grupele majore 3 si 4 din Clasificarea ocupatiilor din Romania.

 

 Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu poate depasi 30 de zile lucratoare.  

             Perioada de proba la care poate fi supus ucenicul face parte integranta din durata pentru care se incheie contractul de ucenicie la locul de munca.

              Contractul de ucenicie la locul de munca poate inceta din initiativa angajatorului la data expirarii perioadei de proba, atunci cand se constata ca ucenicul nu corespunde procesului de pregatire prin munca.

             In cazul in care contractul de ucenicie la locul de munca inceteaza dupa expirarea perioadei de proba, dar inaintea expirarii termenului pentru care a fost incheiat, angajatorul este obligat sa acorde ucenicului toate drepturile stabilite prin contract, pentru perioada lucrata.

             Pe acelasi loc de munca nu pot fi angajati succesiv mai mult de 3 ucenici pe perioada de proba.

             Formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica sau numai pregatirea practica.

 Timpul necesar pregatirii teoretice a ucenicului este inclus in programul normal de munca.

 Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de munca, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamina.

      Programul normal de munca pentru persoanele incadrate in baza unui contract de ucenicie la locul de munca este de maximum 8 ore pe zi, in regim de maximum 5 zile pe saptamana.

Pe perioada incadrarii in munca in baza contractului de ucenicie la locul de munca, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului care are domiciliul stabil in alta localitate, fara posibilitati de naveta zilnica, conditii de cazare si de masa in regim de 3 mese pe zi, in unitati de profil autorizat, conform legii.

 Conditiile de cazare trebuie sa fie asigurate de catre angajator si suportate de ucenic, iar contravaloarea acestora nu poate depasi 50% din venitul net salarial realizat de catre ucenic la locul de munca, conform contractului de ucenicie in vigoare.

             Unitatile de profil autorizate, sunt unitati autorizate conform dispozitiilor legale sa ofere servicii de cazare si masa, respectiv: camine, cantine, pensiuni si hoteluri.

 

    Statutul ucenicului

        Persoana incadrata in munca in baza contractului de ucenicie la locul de munca are statut de ucenic.

     La incheierea contractului de ucenicie, angajatorul poate solicita absolventului angajarea obligatiei de a ramane in unitatea respectiva cu contract de munca pe o perioada negociata intre parti. In caz contrar, ucenicul va rambursa contravaloarea cheltuielilor facute de angajator cu formarea sa profesionala.

   

    Statutul de ucenic ii confera acestuia toate drepturile si obligatiile prevazute de legislatia muncii, precum si drepturile si obligatiile prevazute de prezenta lege.

    Ucenicul beneficiaza de dispozitiile legale aplicabile celorlalti salariati, in masura in care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.

              Ucenicul poate fi delegat in urmatoarele situatii:

     a) in cazul in care maistrul de ucenicie este delegat si la angajatorul cesionar se poate organiza activitatea in asa fel incat se poate asigura pregatirea teoretica si practica a ucenicului;

    b) in cazul in care raporturile de munca ale maistrului de ucenicie se suspenda sau inceteaza si angajatorul are posibilitatea sa asigure in continuare pregatirea ucenicului in alta locatie;

    c) in cazul in care pregatirea teoretica sau practica impune delegarea ucenicului.

              Ucenicul nu poate fi detasat.

             In situatia delegarii, angajatorul de ucenici este obligat sa anunte directiei de munca, solidaritate sociala si familie judeteana sau a municipiului Bucuresti modificarea conditiilor de desfasurare a programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, cu minimum 30 de zile calendaristice inaintea producerii acestora.

      In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare pentru ca maistrul de ucenicie sa-si indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului.

    Coordonarea activitatii de formare profesionala a ucenicului se realizeaza de catre maistrul de ucenicie.

    Persoana fizica autorizata si membrul asociatiei familiale pregatesc ucenici in nume propriu, avand in acelasi timp si calitatea de maistri de ucenicie.

              Pentru coordonarea activitatii de formare profesionala a ucenicului, angajatorul desemneaza un maistru de ucenicie atestat pentru aceasta activitate.

              Atributiile, drepturile si obligatiile maistrului de ucenicie in raport cu activitatea de coordonare a activitatii de formare profesionala a ucenicului se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca al maistrului de ucenicie.

              In indeplinirea atributiilor ce ii revin, maistrul de ucenicie are in principal urmatoarele obligatii:

    a) sa asigure conditiile necesare pregatirii practice a ucenicului si sa il indrume profesional, in concordanta cu standardul ocupational sau cu standardul de pregatire profesionala conform caruia se realizeaza pregatirea;

    b) sa evalueze periodic progresul inregistrat de ucenic in pregatirea practica;

    c) sa mentina permanent legatura si sa colaboreze cu furnizorul de formare profesionala care asigura pregatirea teoretica a ucenicului;

    d) sa mentina legatura cu parintii sau cu tutorele ucenicului minor pentru a se informa reciproc cu privire la evolutia profesionala a acestuia;

    e) sa monitorizeze permanent evolutia ucenicului si sa raporteze periodic angajatorului stadiul de pregatire al acestuia;

    f) sa nu dispuna ucenicului sarcini care nu au legatura cu programa de pregatire profesionala;

    g) sa nu puna in pericol viata, integritatea si persoana ucenicului;

    h) sa asigure respectarea tuturor drepturilor ucenicului la locul de munca;

    i) sa elaboreze programul de pregatire in concordanta cu standardul ocupational sau cu standardul de pregatire profesionala.

             In indeplinirea atributiilor ce ii revin, maistrul de ucenicie are in principal urmatoarele drepturi:

    a) sa coordoneze activitatea de pregatire profesionala a ucenicului;

    b) sa stabileasca sarcinile de lucru ale ucenicului in conformitate cu programa de pregatire;

    c) sa propuna acordarea de stimulente sau sanctionarea ucenicului;

    d) sa solicite furnizorului de formare profesionala care asigura pregatirea teoretica a ucenicului informari cu privire la progresele inregistrate de acesta;

    e) sa solicite angajatorului asigurarea conditiilor necesare dobandirii de catre ucenic a competentelor specifice ocupatiei/calificarii pentru care a fost incheiat contractul de ucenicie la locul de munca;

    f) sa aiba acces prioritar la formarea profesionala in domeniul sau de activitate.

  

Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie

 

        Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie se realizeaza de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene si a municipiului Bucuresti, in baza avizului comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constituite potrivit legii.

        Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie se fac pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire.

               Autorizarea se face in baza indeplinirii criteriilor de evaluare stabilite de legislatia in vigoare pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala pentru fiecare dintre ocupatiile/calificarile pentru care angajatorul doreste sa organizeze ucenicie la locul de munca.

              In cazul in care angajatorul nu poate asigura conditiile necesare dobandirii tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational/standardul de pregatire profesionala se poate prezenta pentru autorizare in parteneriat cu alti angajatori sau furnizori de formare profesionala autorizati in conditiile prevazute de legislatia privind formarea profesionala a adultilor.

             In acest caz, angajatorul care solicita autorizarea poarta responsabilitatea pentru formarea profesionala a ucenicului, atributiile fiecaruia dintre parteneri fiind stabilite prin contracte de colaborare.

              Criteriile de evaluare a angajatorilor care solicita autorizarea pentru formare profesionala prin ucenicie la locul de munca vizeaza:

    a) programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca;

    b) resursele necesare desfasurarii programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca.

               Angajatorul care solicita autorizarea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    a) sa dispuna de resurse materiale, umane si financiare necesare organizarii si desfasurarii uceniciei la locul de munca;

    b) sa dispuna de un program de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca pentru ocupatia/calificarea pentru care doreste sa angajeze ucenici.

              Resursele materiale, umane si financiare ale angajatorului reprezinta:

    a) resursele materiale - spatiile si dotarile necesare pentru dobandirea de catre ucenic a tuturor competentelor prevazute de programa de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca;

    b) resursele umane - persoanele cu atributii in pregatirea teoretica si practica, denumite in continuare formatori si maistri de ucenicie;

    c) resursele financiare - resursele care sa ii permita angajatorului plata salariului si a celorlalte drepturi catre ucenic.

              Angajatorul care solicita autorizarea va depune direct sau prin posta, cu confirmare de primire, la directia de munca, solidaritate sociala si familie judeteana sau a municipiului Bucuresti pe a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, un dosar care contine urmatoarele documente:

    a) cerere;

    b) documentele privind organizarea si functionarea angajatorului potrivit legislatiei in vigoare;

    c) dovada ca angajatorul isi indeplineste obligatiile eligibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor, potrivit legislatiei in vigoare;

    d) avize pentru functionare si autorizatii, in copie, dupa cum urmeaza:

    - autorizatia PSI;

    - autorizatia de mediu;

    - autorizatia de protectia muncii;

    - autorizatia sanitar-veterinara;

    - autorizatia de la autoritatea de reglementare a domeniului de activitate, obligatorie in cazul in care ocupatia/calificarea pentru care se organizeaza programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca face parte din categoria ocupatiilor/calificarilor reglementate sub aspectul formarii;

    e) dovada resurselor:

    (i) materiale:

    - prezentarea spatiilor in care se va desfasura pregatirea teoretica si practica a ucenicului si a echipamentelor aferente acestora, precum si a documentelor care atesta detinerea acestora cel putin pentru perioada de 4 ani pentru care se solicita autorizarea;

    - contractele de colaborare incheiate cu alti angajatori sau furnizori de formare profesionala autorizati, in cazul in care angajatorul nu are conditii pentru a asigura dobandirea tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational/standardul de pregatire profesionala;

    (ii) umane:

    - un CV al fiecarui formator si maistru de ucenicie, insotit de documentul (in copie) prin care a fost atestat pentru calificarea/ ocupatia pentru care se solicita autorizarea si de acordul scris al acestuia pentru a coordona formarea profesionala a ucenicului;

    (iii) financiare:

    - bilantul contabil pentru anul anterior solicitarii autorizarii si balanta contabila pentru luna precedenta solicitarii;

    f) programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca.

               Comisia de autorizare transmite directiei de munca, solidaritate sociala si familie judeteana sau a municipiului Bucuresti dosarul de autorizare insotit de decizia de acordare ori neacordare a avizului si motivarea acesteia, in termen de 5 zile de la luarea ei.

               Angajatorii autorizati sunt monitorizati prin evaluarea periodica a modului de indeplinire a criteriilor care au stat la baza procesului de autorizare.

             Echipa de monitorizare verifica modul in care sunt respectate de catre angajator toate conditiile de autorizare si intocmeste un raport de monitorizare.

             Nerespectarea conditiilor de autorizare a angajatorilor pentru formarea profesionala a ucenicilor la locul de munca poate determina retragerea autorizatiei.

             Directia de munca, solidaritate sociala si familie analizeaza raportul de monitorizare si poate decide mentinerea sau retragerea autorizatiei.

             Retragerea autorizatiei poate avea loc in urmatoarele cazuri:

    a) in urma constatarii nerespectarii conditiilor de autorizare de catre echipa de monitorizare, daca angajatorul nu a luat masuri de remediere a deficientelor in termen de 30 de zile de la data procesului-verbal intocmit de catre echipa de monitorizare;

    b) in cazul in care la doua serii consecutive de ucenici se constata o rata de abandon mai mare de 50% sau o rata de promovare mai mica de 70%;

    c) la sesizarea inspectorilor de munca pentru incalcarea prevederilor privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie la locul de munca;

    d) in cazul in care se constata incalcarea de 3 ori intr-un an de catre angajator a dispozitiilor prevazute de lege, sanctionate contraventional;

              In cazul retragerii autorizatiei se suspenda dreptul de a obtine o noua autorizatie pentru o perioada de 4 ani de la data retragerii acesteia.

              In cazul in care angajatorii autorizati au fost sanctionati contraventional de 3 ori intr-un an pentru faptele prevazute de lege, directia de munca, solidaritate sociala si familie care a eliberat autorizatia declanseaza, la solicitarea inspectorilor de munca, procedura de retragere a acesteia.

               Persoana care solicita atestarea ca maistru de ucenicie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:

    a) sa detina o calificare pentru ocupatia/calificarea pentru care doreste sa obtina atestarea;

    b) sa aiba o experienta profesionala de cel putin 3 ani din ultimii 5 ani in ocupatia/calificarea pentru care solicita atestarea; in cazul persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, sa aiba o experienta profesionala de 1 an din ultimii 2 ani;

    c) sa fi participat la cursuri de formare a formatorilor, finalizate cu certificate;

    d) sa nu aiba cazier judiciar;

    e) sa fie apt din punct de vedere medical.

              Solicitantul atestatului de maistru de ucenicie va depune la directia de munca, solidaritate sociala si familie judeteana sau a municipiului Bucuresti un dosar cu urmatoarele documente:

    a) cerere;

    b) copie a actului de identitate;

    c) copie legalizata de pe documentul care atesta calificarea profesionala;

    d) copie certificata pentru conformitate a carnetului de munca sau adeverinta din care sa reiasa experienta profesionala;

    e) copie de pe documentul care atesta participarea la un program de formare a formatorilor, cu exceptia persoanelor fizice autorizate si a membrilor asociatiei familiale;

    f) cazier judiciar;

    g) adeverinta medicala din care sa reiasa ca persoana este apta din punct de vedere medical;

    h) recomandare de la locul de munca, cu exceptia persoanelor fizice autorizate.

             In cazul in care persoana care solicita atestarea ca maistru de ucenicie este persoana fizica autorizata sau membru al asociatiei familiale, calificarea profesionala se atesta cu documentele prin care aceasta si-a dobandit calificarea in vederea obtinerii autorizatiei pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent sau in cadrul unei asociatii familiale.

              Decizia de acordare sau neacordare a avizului se transmite, impreuna cu dosarul solicitantului, la directia de munca, solidaritate sociala si familie judeteana sau a municipiului Bucuresti, care elibereaza atestatul ori respinge cererea, expunand motivele, in termen de 5 zile de la data comunicarii deciziei comisiei de autorizare.

              Calificarile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de munca sunt cele prevazute de Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 4 februarie 2004.

              Ocupatiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de munca sunt cele cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 si 8.

   

             Organizarea uceniciei la locul de munca se face in conformitate cu programul de ucenicie la locul de munca pentru care a fost autorizat angajatorul.

             Responsabilitatea elaborarii si desfasurarii programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca revine angajatorului care solicita autorizarea.

             Pentru elaborarea programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, angajatorul poate colabora cu alti angajatori, asociatii profesionale sau furnizori de formare profesionala autorizati.

              Programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca cuprinde planul si programa de pregatire pentru ocupatia/calificarea respectiva si se elaboreaza pe baza standardului ocupational sau pe baza standardului de pregatire profesionala, aprobate in conditiile prevederilor legale.

             Planul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca contine cel putin urmatoarele elemente:

    a) ocupatia/calificarea pentru care se organizeaza programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca;

    b) conditiile de acces la programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca;

    c) obiectivele urmarite, exprimate in competentele pe care ucenicul trebuie sa le dobandeasca, identificate conform standardului ocupational/standardului de pregatire profesionala;

    d) durata totala a programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, exprimata in ore, si repartizarea acesteia pe luni, saptamani si zile, precum si raportul teorie/practica;

    e) modalitatea de dobandire a competentelor (teorie/practica) si numarul de ore alocat dobandirii fiecareia dintre competentele identificate;

    f) locul de desfasurare a pregatirii teoretice si practice pentru fiecare dintre competentele urmarite;

    g) periodicitatea evaluarii si modalitatea de realizare a acesteia;

    h) certificarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca.

    (3) Programa de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca contine cel putin urmatoarele elemente:

    a) competentele ce urmeaza a fi dobandite de ucenic;

    b) continutul pregatirii teoretice/practice;

    c) metodele si tehnicile de formare utilizate pentru dobandirea competentelor;

    d) mijloacele si materialele utilizate;

    e) criteriile de evaluare.

             Maistrul de ucenicie consemneaza observatiile sale cu privire la realizarea programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, precum si progresele inregistrate de fiecare dintre ucenici in Jurnalul de ucenicie.

             Jurnalul de ucenicie are regimul documentelor cu regim special si se pastreaza in arhiva unitatii 5 ani.

           In cazul programelor de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca organizate pentru calificarile cuprinse in Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare, conditiile de acces sunt cele prevazute in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

             In cazul programelor de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca organizate pentru ocupatiile cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 si 8, conditiile de acces sunt date de nivelul educational, astfel:

    a) pentru grupele majore 3 si 4 - minimum liceul cu diploma de bacalaureat;

    b) pentru grupele majore 5, 6, 7 si 8 - minimum invatamantul obligatoriu.

                Evaluarea finala a activitatii de formare profesionala a ucenicului este organizata de angajatorul cu care acesta a incheiat contractul de ucenicie la locul de munca.

             Angajatorul poate participa personal sau printr-un reprezentant, in calitate de invitat, la evaluarea finala.

                 Comisia de examinare este alcatuita din maistrul de ucenicie si cei 2 specialisti nominalizati de catre comisia de autorizare, unul dintre acestia avand si calitatea de presedinte.

              Costurile prilejuite de evaluarea finala a ucenicului sunt suportate de angajator.

             Pentru a asigura o buna desfasurare a evaluarii finale, angajatorul are urmatoarele obligatii:

    a) sa puna la dispozitia comisiei de examinare lista cu numele, prenumele si datele personale ale ucenicului ce urmeaza sa fie evaluat si documentele care atesta parcurgerea programului de pregatire;

    b) sa prezinte comisiei de examinare 3 variante de subiecte atat pentru proba teoretica, cat si pentru proba practica, conform programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca;

    c) sa asigure conditiile necesare desfasurarii probelor de evaluare;

    d) sa intocmeasca documentatia privind evaluarea ucenicului si sa asigure pastrarea acesteia pentru o perioada de 5 ani.

  

             Evaluarea finala a pregatirii ucenicului se realizeaza printr-o proba teoretica si o proba practica sau numai printr-o proba practica, atunci cand programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca prevede numai pregatirea practica.

 

             Modalitatea de sustinere a probelor de evaluare se stabileste prin programa de pregatire profesionala a ucenicului, astfel:

    a) pentru proba practica, realizarea unei lucrari practice in fata comisiei de examinare, in conditii reale de munca;

    b) pentru proba teoretica, lucrare scrisa/examinare orala.

  

             Ucenicul care a obtinut minimum nota finala 6 la probele de examinare este declarat "promovat" si primeste certificatul prevazut de legislatia in vigoare.

              Absolventilor programelor de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, organizate pentru calificarile cuprinse in Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare, li se elibereaza certificate de calificare profesionala.

              Absolventilor programelor de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, organizate pentru ocupatiile cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 si 8, li se elibereaza certificate de absolvire, avand valoarea unor certificate de calificare partiala.

               Organizarea uceniciei la locul de munca

              Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru nivelurile 1, 2 si 3 de calificare, stabilite prin legislatia in vigoare.

             Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru calificarile stabilite prin legislatia in vigoare si pentru ocupatiile cuprinse in Clasificarea Ocupatiilor din Romania, pentru care exista standarde de pregatire profesionala, respectiv standarde ocupationale.

              Pregatirea teoretica se desfasoara la un furnizor de formare profesionala autorizat, conform prevederilor legale in vigoare pentru calificarea sau ocupatia respectiva.

             Pregatirea practica se desfasoara in locuri de munca care sa permita dobandirea tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala.

             Este interzisa utilizarea ucenicilor la prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii in afara celor care au ca obiect pregatirea teoretica si practica conform contractului de ucenicie la locul de munca.

  

             Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca

   

Angajatorii care incadreaza in munca persoane, in baza unui contract de ucenicie la locul de munca conform prezentei legi, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru fiecare persoana:

a)      o suma egala cu 50% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare;

b)      o suma egala cu contravaloarea lunara a serviciilor de instruire teoretica a ucenicului, fara a putea depasi 20% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare.

 Prevederile mentionate nu se aplica pe perioada de proba prevazuta in cuprinsul contractului de ucenicie la locul de munca, precum si pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate.

Suma lunara prevazuta la  lit.a) se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului.

 

Nu beneficiaza de aceste prevederi  angajatorii care, anterior incheierii contractului de ucenicie la locul de munca, au avut cu persoana in cauza incheiat un alt contract de ucenicie la locul de munca.

            Modul de acordare a sumelor prevazute din bugetul asigurarilor pentru somaj, s-au stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

            Calificarile sau competentele profesionale pentru care se acorda sumele prevazute  se stabilesc prin ordin al presedintelui ANOFM.

Stabilirea anuala a calificarilor sau competentelor profesionale pentru care se acorda sumele prevazute nu produce efecte asupra finantarii contractelor de ucenicie aflate in derulare la data aparitiei ordinului mentionat .

            In scopul asigurarii formarii profesionale a ucenicilor, angajatorii care beneficiaza de facilitatile prevazute sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de munca incheiat.

           Controlul respectarii obligatiilor privind mentinerea raporturilor de munca incheiate intre ucenici si angajatorii care beneficiaza de sume din bugetul asigurarilor pentru somaj, se efectueaza de organele de control din cadrul ATOFM -urilor.

In situatia in care raporturile de munca incheiate intre angajator si ucenic inceteaza anterior datei expirarii contractului de ucenicie la locul de munca, angajatorii sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru fiecare ucenic, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) si f) si art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

             Modul de aplicare a reglementarilor cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie la locul de munca este supus controlului Inspectiei Muncii prin inspectorii de munca.

              In acest sens, organele de control au obligatia de a comunica directiilor de munca, solidaritate sociala si familie judetene sau a municipiului Bucuresti, care au eliberat autorizatia, o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii contraventionale necontestate in termenul prevazut de lege sau o copie a hotararii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila, prin care s-a solutionat contestatia angajatorului autorizat cu privire la procesul-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii contraventionale.

             La sesizarea inspectorilor de munca se poate declansa procedura de retragere a autorizatiei angajatorului sau a atestatului maistrului de ucenicie.

            Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene, exercita controlul asupra modului in care este organizata si se desfasoara ucenicia la locul de munca.

           Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie la locul de munca se solutioneaza conform prevederilor legale privind conflictele de munca.

              Masurile de natura ajutorului de stat,  vor fi notificate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, conform Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, si se vor acorda numai dupa autorizarea acestora de Consiliul Concurentei.

  

ANEXA

 Modelul cadru al contractului de ucenicie la locul de munca

 

                   CONTRACT DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA

 

    A. Partile contractante:

    1. Angajatorul, persoana juridica/fizica/asociatie familiala ...............................................................

    cu sediul/domiciliul in ................................................., inregistrata la Registrul Comertului/

    autoritatile administratiei publice locale din ............................ sub numarul .....................................

    cod fiscal ................................. cod unic de inregistrare ........................... telefon ...........................,

    reprezentata legal prin ..............................., in calitate de ................................

    si

    2. Ucenicul, dl./d-na ........, domiciliat/a in localitatea .....................,str. ......, nr. ...., bloc ....,

     apartament ...., sector/judet .........,

    posesor al Bl/CI/pasaport seria ...... nr. ....., eliberat/a de ..........

    la data de ......., CNP .......... (permis de munca) .....................

    Am incheiat prezentul contract de ucenicie la locul de munca, prin care am convenit asupra urmatoarelor clauze:

 

    B. Obiectul contractului: ................................................

    ..........................................................................

    C. Durata contractului: de la data de ....... la data de .................

    D. Calificarea/competentele care urmeaza a fi dobandita/e de ucenic: .....

    E. Pregatirea ucenicului urmeaza sa fie coordonata de ......., in calitate

    de maistru de ucenicie, avand atestatul nr. .................

    F. 1. Locul de desfasurare a activitatii de pregatire teoretica ..........

    2. Locul de desfasurare a activitatii de pregatire practica ..............

    G. Tipul certificatului obtinut la absolvirea programului de formare

    profesionala prin ucenicie la locul de munca: ...........................

    H. Repartizarea programului de pregatire teoretica si practica:

    1). Durata zilnica a pregatirii practice ........ intre orele ...........

    2). Durata zilnica a pregatirii teoretice ....... intre orele ...........

    I. Durata totala a programului de formare profesionala prin ucenicie la

    locul de munca:

    J. Atributiile ucenicului ...............................................

    K. Durata concediului de odihna anual: ..................................

    L. Durata concediului suplimentar: ......................................

    M. Durata concediului platit pentru studii: .............................

    N. Salarizare

    1) Ucenicul urmeaza sa beneficieze de un salariu de baza lunar de .......

    lei la care se adauga:

    a) sporuri ..............................

    b) indemnizatii .........................

    c) alte adaosuri ........................

    d) alte avantaje in natura ..............

    2) data/ datele la care se achita drepturile salariale sunt: ............

    3) data/ datele la care se acorda adaosurile si avantajele in natura: .....

    O. Drepturi specifice legate de sanatatea si securitatea in munca:

    1) echipamentul de protectie: ...........................................

    2) echipamentul de lucru: ...............................................

    3) antidoturi: ..........................................................

    4) alimentatie suplimentara de protectie: ...............................

    5) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in

    munca: ..................................................................

    P. Alte clauze:

    1) perioada de proba ....................................................

    2) perioada de preaviz in cazul in care incetarea raporturilor de munca

    se face din initiativa angajatorului este de ............................

    3) perioada de preaviz in cazul in care incetarea raporturilor de munca

    se face din initiativa angajatului este de ..............................

    4) se interzice ucenicului minor sa presteze activitate in conditii

    grele, vatamatoare sau periculoase

    5) se interzice ucenicului minor sa presteze munca de noapte si     munca    suplimentara

    6) alte clauze: .........................................................

    R. Riscurile specifice locului de desfasurare a activitatii practice si

    teoretice

    S. Drepturile si obligatiile partilor contractante:

    1) Ucenicul are in principal, urmatoarele drepturi:

    a) de a se pregati profesional;

    b) de a fi salarizat pentru munca depusa;

    c) la un concediu de odihna anual, pentru munca efectiv prestata;

    d) la repaus zilnic si saptamanal;

    e) la egalitate de sanse si de tratament;

    f) la demnitate in munca;

    g) la securitate si sanatate in munca;

    h) la acces pentru formare profesionala suplimentara;

    i) la informare si consultare;

    j) de a constitui sau de a adera la un sindicat;

    k) de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca

    si a mediului de munca;

    l) la protectie in caz de concediere;

    m) de a participa la actiuni colective;

    n) la negociere individuala si colectiva;

    o) la protectie in cazul in care raporturile de munca ale maistrului se

    suspenda sau inceteaza, si acest lucru afecteaza direct pregatirea

    profesionala a ucenicului;

    2) Ucenicului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

    a) de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile

    ce ii revin conform fisei postului;

    b) de a respecta disciplina muncii;

    c) de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul de ucenicie la locul   de munca;

    d) de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

    e) de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

    f) de a respecta secretul de serviciu sau secrete de fabricatie;

    g) de a se pregati profesional;

    h) de a respecta indicatiile maistrului de ucenicie;

    3) Angajatorul are, in principal urmatoarele drepturi:

    a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

    b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare ucenic, in

    conditiile legii;

    c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru ucenic, sub rezerva

    legalitatii lor;

    d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de

    serviciu;

    e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile

    corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil  si regulamentului intern;

    4) Angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii:

    a) sa asigure toate conditiile pentru ca maistrul de ucenicie sa-si

    indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului;

    b) sa informeze ucenicul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor  care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

    c) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in

    vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de  munca;

    d) sa acorde ucenicului toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

    e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii

    salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial

    drepturile si interesele acestora;

    f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa,

    precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de

    ucenic, in conditiile legii;

    g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze

    inregistrarile prevazute de lege;

    h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de

    ucenic a solicitantului;

    i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale

    ucenicului.

    j) sa asigure pregatirea profesionala a ucenicului;

    k) sa asigure accesul gratuit al ucenicului la servicii de medicina sau

    medicina a muncii;

    1) sa asigure verificarea periodica a locului de desfasurare a activitatii

    ucenicului;

    m) sa il sprijine pe ucenic in toate actiunile sale care privesc pregatirea  teoretica si practica;

    n) sa asigure ucenicului, in cazul in care raporturile maistrului de

    ucenicie se suspenda sau inceteaza, continuarea pregatirii profesionale;

    o) sa nu il utilizeze pe ucenic la prestarea unor munci care nu au legatura cu calificarea sau ocupatia pentru care se pregateste;

    p) sa il supuna pe ucenic la cel putin 2 examene medicale gratuite pe an;

    r) sa elibereze ucenicului care a absolvit ucenicia la locul de munca

    certificatul de calificare potrivit legislatiei in vigoare.

    S. Alte clauze:

    T. Dispozitii finale:

    1) Prevederile prezentului contract de ucenicie se completeaza cu

    dispozitiile legii privind ucenicia la locul de munca, cu cele ale Legii

    nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    si cu cele ale contractului colectiv de munca aplicabil la nivelul .......

    si inregistrat la ....... sub numarul ........./.........

    2) Programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca face parte integranta din prezentul contract de ucenicie si este prezentat in  anexa la contract.

    3) Orice modificare privind clauzele din prezentul contract, in timpul

    executarii acestuia, impune incheierea unui act aditional, conform

    dispozitiilor legale.

    4) Prezentul contract de ucenicie la locul de munca se incheie in 3

    exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar unul se va depune la

    inspectoratul teritorial de munca.

    5) Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea,

    suspendarea si incetarea raporturilor de munca ale ucenicului sunt

    solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial,  potrivit legii.

 

                Ucenic,                                                                       Angajator,

 

 

Lista

calificarilor pentru care se pot organiza, in anul 2006, programe de ucenicie la locul de munca finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj

 

 

 

NR. CRT

MESERIE/OCUPATIE

COD C.O.R/COD NOMENCLATOR CALIFICARI

1

Acoperitor metale

822316

2

Agent hidrotehnic

712915

3

Agent paza

5169.1.1

4

Agricultor

611101

5

Asamblor montator profile aluminiu si geam termopan

713407

6

Asfaltator

712904

7

Betonist

712301

8

Bijutier

7313.2.1

9

Brutar

7412.1.1

10

Bucatar

5122.2.1

11

Ceaprazar-sepcar

7433.1.1

12

Ceasornicar

7311.2.1

13

Ciontolitor transator carne

741102

14

Cioplitor montator piatra
marmura

711302

15

Cizmar

7442.2.2

16

Coafor

5141.2.2

17

Cofetar

7412.1.2

18

Cofetar, patiser

7412.2.1

19

Cojocar- blanar

7434.2.2

20

Comerciant-vanzator marfuri alimentare

5220.2.1

21

Comerciant-vanzator marfuri nealimentare

5220.2.2

22

Confectioner articole din piele si inlocuitori

7442.2.1

23

Confectioner asamblor articole din textile

8286.1.2

24

Confectioner flori
artificiale

7345.1.2

25

Confectioner produse textile

7435.2.3

26

Confectioner proteze ortopedice

7331.2.2

27

Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice

7134.2.3

28

Confectioner tricotaje

743209

29

Confectiuner articole din piele si inlocuitori

7442.2.1

30

Constructor drumuri si poduri

7129.2.5

31

Cosar

7143.1.1

32

Cosmetician

5141.3.1

33

Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda/Confectioner produse textile

743501/7435.2.3

34

Croitor imbracaminte dupa comanda

7433.2.1

35

Cusator piese din piele si inlocuitori

8266.1.5

36

Depanator de aparate radio si TV

828304

37

Dogar

7331.1.10

38

Drujbist

6141.1.3

39

Dulgher, tamplar, parchetar

7124.2.1

40

Electrician electronist auto

7231.2.1

41

Electrician exploatare medie si joasa tensiune

7245.2.6

42

Electrician exploatare retele electrice

724502

43

Electrician in constructii

7137.2.1

44

Electrician instalatii si echipamente electrice industriale

7245.2.2

45

Electrician montare si reparatii echipament electric

724505

46

Electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice

724506

47

Electromecanic masini si echipamente electrice

724115

48

Faiantar

713201

49

Fascinar

712910

50

Fierar betonist, montator prefabricate

7123.2.1

51

Fierar -potcovar

722112

52

Finisor produse textile

7432.2.4

53

Frezor universal

7224.2.2

54

Frezor-rabotor-mortezor*

7224.2.2

55

Frizer

5141.1.3

56

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

5142.1.1

57

Geamgiu

7135.1.1

58

Gipsar

513203

59

Instalator incalzire centrala si gaze/ Instalatii tehnico-sanitare si de gaze

713604/7136.2.2

60

Instalator sanitar ( apa, canal)

713602

61

Izolator termic

7134.1.1

62

Lacatus constructii  metalice si navale

7214.2.5

63

Lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic

7214.2.1

64

Lacatus mecanic

7214.2.3

65

Lacatus montator masini electrice rotative, tranformatoare si aparataj electric

828201

66

Lacatus utilaje industriale

828101

67

Laminator semiprefabricate, profiluri, tabla si platbanda

812201

68

Lucrator in alimentatie

5122.1.1

69

Lucrator in comert

5220.1.1

70

Lucrator in confectii din piele si inlocuitori

7442.1.2

71

Lucrator in cresterea animalelor

6121.1.1

72

Lucrator in electromecanica

7241.1.6

73

Lucrator in mecanica agricola

7233.1.2

74

Lucrator in obtinerea si prelucrarea metalelor

8121.1.1

75

Lucrator in structuri pentru constructii

7122.1.3

76

Lucrator in tamplarie

7422.1.4

77

Lucrator in tricotaje si confectii

7433.1.4

78

Lucrator industrial industrie usoara

8263.1.1

79

Macelar

7411.1.2

80

Manichiurist, pedichiurist

5141.1.2

81

Marochiner

7442.2.3

82

Masinist la masini mobile pentru transporturi interioare

8334.1.1

83

Mecanic agricol

723302

84

Mecanic auto

7231.2.2

85

Mecanic utilaje si instalatii de constructii

7129.2.2

86

Mecanic vulcanizator

8231.1.1

87

Montator pereti si plafoane din ghips carton

713406

88

Mozaicar-faiantar

7132.2.4

89

Muncitor hidrometru

712901

90

Operator confectioner industrial

8263.1.1

91

Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor

8231.2.1

92

Operator in industria zaharului si produselor zaharoase

8276.2.1

93

Operator in vinificatie, alcool, drojdie, bauturi alcoolice

8278.2.1

94

Operator industria chimica anorganica

8152.2.1

95

Operator la fabricarea uleiurilor vegetale

8275.2.1

96

Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimantatie

5123.2.1

97

Patiser

741203

98

Pepinerist altoitor

6115.1.1

99

Plγpumar

7437.1.3

100

Polizator

7224.1.2

101

Prelucrator prin aschiere (strungar universal)

722413

102

Prelucrator topitura sticla la teava

732205

103

Preparator mase plastice

8232.1.1

104

Preparator produse din lapte

7413.2.1

105

Preparator semifabricate si preparate culinare

741204

106

Rectificator

7224.2.3

107

Sculptor in lemn/Lucrator in sculptura

733108/7331.1.12

108

Slefuitor produse din sticla

813108

109

Sobar

7122.1.1

110

Spanuitor confectii

826308

111

Sticlar

7322.2.1

112

Strungar

7224.2.1

113

Sudor electric si autogen

7212.2.1

114

Sudor autogen

721202

115

Sudor electric

7212.1.1

116

Sudor in mediu protector

721208

117

Taietor slefuitor lustruitor piatra , marmura

7113.2.1

118

Talpuitor (confectioner-reparatii incaltaminte)/ Confectioner reparatii incaltaminte

744207/7442.2.4

119

Talpuitor industrial

8266.1.2.

120

Tamplar manual

7422.1.1

121

Tamplar universal

7422.2.1

122

Tapiter

7437.1.1

123

Tesator manual

7432.1.3

124

Tinichigiu carosier/Tinichigiu vopsitor auto

721303/7213.2.2

125

Trefilator tragator

812404

126

Tricotor manual

743202

127

Tubulator naval

721417

128

Turnator

7211.2.1

129

Vanzator

522004

130

Viticultor

7143.1.1

131

Viticultor - pivnicer

8278.1.5

132

Zidar, pietrar, tencuitor

7122.2.1

133

Zugrav vopsitor

714102